Местност "Старите лозя” - №500.248, 500.453 и 500.496

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г.,обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

          Уведомяват се Христо Петров Янчев, Диана Георгиева Андонова, Димитър Христов Топчиев, н-ците на Георги Василев Ангелов и всички заинтересувани лица, че на 31.08.2011г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55-26/30.08.2011 г. подадено от Димитър Христов Топчиев, относно новообразувани имоти с №500.248, 500.453 и 500.496 , включващи:

- части от имоти №53, 55, 146, 147, 148 163 попомощния план на местносттанеидентифицирани собственици;

- част от имот №54 по помощния план на местността - записан на Христо Петров Янчев, съгласно удостоверение за ползване №124/06.05.1982г.;

- част от имот №70 по помощния план на местността - записан на Христо Петров Янчев, съгласно удостоверение за ползване №124/06.05.1982г.;

- част от имот №193 по помощния план на местността - записан на Диана Георгиева Андонова, съгласно удостоверение за ползване №243/29.09.1987г.;

 

по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г.на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по редана §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъгот 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ.МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.