Местност "Ментеше" - №49.493; №49.473; №49.474

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

          Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53.1-11/26.07.2011 г. подадено от Марийка Тодорова Климентова, в качеството на наследник на Цветанка Николова Тръндева, относно:

1.Новообразуван имот  №49.493 , включващ:

- част от имот №277 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

- имот №61 по помощния план на местност ”Ментеше” - записан на Георги Митев Илиев, вид документ – други от 93 от 01.10.1968 г.;

- имот №100 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

- имот №281 по помощния план на местност ”Ментеше” - записан на Николай Станиславов, вид документ – други от 58 от 01.10.1968 г.;

и част от имот №329 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

2.Новообразуван имот  №49.473 , включващ:

- имот №281 по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

3.Новообразуван имот  №49.474 , включващ:

- имот №56по помощния план на местност ”Ментеше” - неустановена собственост;

 

по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.ПискалскаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.