Местност „Над асфалта” - №103.1613

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

Уведомяват се наследниците на Ангел Панделиев Алтъпармаков и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-13/11.05.2015 г. подадено от Атанас Ангелов Алтъпармаков, относно новообразуван имот 103.1613 представляващ:

- част от имот №103.86 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на Антон Димитров Драгнев;

- имот №103.87 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на записан на неидентифициран собственик и

- част от имот №103.88 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на Георги Николов Кюлевчелиев

по ПНИ на „Над асфалта” и „Калето”, КР 103 и КР 102, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-13-7706-375/07.10.2013 г. на Областния управител на област Варна и и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.