Местност „Доброглед” - №238

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на заинтересуваните лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост за имот с пл.№238, местност „Доброглед”, землище с.Доброглед включен в околовръстния полигон на С.О.”Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна.

Уведомяват се всички заинтересувани лица, че на 05.05.2015г. е започнало административно производство на основание §62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ, във връзка с §4 з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзка със заявление с вх.№УТ 53-10/05.05.2015г. подадено от Красимира Костадинова Стоянова, като пълномощник на Костадин Кръстев Георгиев и ще завърши с издаване заповед за одобряване оценка на горецитирания имот.

На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.