Местност "Ментеше" - № 49.152 и № 59.150

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, Иринка Димитрова Петлешева и Кръстинка Николова Янкова, като наследници на Георги Петров Николов и Марийка Стоянова Гочева, като наследник на Стоян Пеев Вълчанов, че са издадени заповеди № 397/28.05.2011 г. и № 403/30.05.2011 г. на Кмета на Община Аксаково по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за признаване право на собственост върху земя придаваема към новообразувани имоти № 49.152 и № 59.150 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г.  на Областния управител на област Варна.

          Заповеди № 397/28.05.2011 г. и № 403/30.05.2011 г. на Кмета на Община Аксаково подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж. М. Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.