Местност „Старите лозя” - №500.318, №500.438, №500.443, №500.445

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

Уведомяват се наследниците на Костадин Николов Костадинов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-9/23.04.2015 г. подадено от Мирко савов Мирчев, относно новообразувани имоти:

№500.318 - включващ част от имот №79/по ПКП/, записан на неидентифициран собственик;

№500.438 - включващ част от имот №88/по ПКП/, записан на неидентифициран собственик;

№500.443 включващ:

- част от имот №162/по ПКП/, записан на Валентин Георгиев Великов, с нот.акт № 77 от 11.03.2014 г.;

- част от имот №163/по ПКП/, записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №164/по ПКП/, записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №156/по ПКП/, записан на Христо Димитров Христов, с удостоверение № 325/09.08.1982г.;

№500.445 включващ:

- част от имот №157/по ПКП/, записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №196/по ПКП/, записан на Петранка Димитрова Маркова, с удостоверение № 239/15.11.1990г.;

- част от имот №156/по ПКП/, записан на Христо Димитров Христов, с удостоверение № 325/09.08.1982г.;

по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.