Местност „Старите лозя” - №79.558

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Старите лозя”/, КР 79, землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.

Уведомяват се Филка Михалева Иванова, Марин Жеков Марков, Тодорка Жекова Христова, Керанка Русева Михалева, Светлана Стоянова Гюрова, Тодорка Стоянова Тонева, Калинка Николова Златева, Татяна Тодорова Златева и Даниела Тодорова Стоянова, както и всички заинтересувани лица, че е започнала процедура на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за възстановяване на новообразуван имот 79.558 по ПНИ на местност Старите лозя, землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-11-7706-57/11.02.2011 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх.№УТ 55.1-7/09.04.2015г. подадено от Стоян Кателиев Стоянов.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

ИНЖ. ДАНИЕЛА КОЛЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СК

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.