Местност „Вълчан чешма” - № 505.1600

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Община Аксаково и всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 70.1-5/10.02.2015г., подадено от Александър Колев Александров започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Вълчан чешма”, землище гр.Аксаково, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за имот № 505.1600, одобрен със заповед №РД-12-7706-235/15.08.2012 г. на областен управител Варна.

На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Изготвил:

Ел. Илиева

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.