Местност „Старите лозя” - № 500.412

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Коста Владимиров Георгиев, Община Аксаково и всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 70.1-24/19.11.2014г., подадено от Марийка Костова Славова започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Старите лозя”, землище гр.Игнатиево, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за имот № 500.412, одобрен със заповед №РД-10-7706-113/01.04.2011 г. на областен управител Варна.

На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Изготвил:

Ел. Илиева

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.