Местност "Панорама І, ІІ, ІІІ" - №506.86.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, ./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица:

          1. Наследниците на Михаил Тодоров Мархолев, че с писмо №0800-582/05.05.2011г. от дирекция ОСС е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-205/08.08.2007г. на Областния управител на област Варна на основание § 4к, ал.8, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта относно  НИ №506.86.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.