Местност „Старите лозя” - №500.127

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със съдебно решение №5241 от 10.11.2014г., влязло в сила на 03.12.2014г. по гр.дело №790 по описа на Варненски районен съд, с което е отменена заповед №224/04.06.2012г. на Кмета на община Аксаково и във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г. повторно уведомяваме Елена Борисова Енчева, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-74/06.04.2012 г. подадено от Таня Щерева Чернева-Марчовска за определяне оценката на 226 кв.м. придаваема площ към НИ с №500.127, по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.


ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”


Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.