Местност „Ментеше” - 49.460

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед на основание §30, ал.2 от ППП
ЗСПЗЗ за новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Димитър Николов Овчаров, Елена Сотирова Великова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 10 от 24.01.2015 г. на Кмета на община Аксаково, във връзка с оценка на трайните насаждения и подобрения създадени в части от ПИ № 49.19 и ПИ № 49.20, съответстващи на НИ № 49.460 по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-15/14.10.2014 г. подадено от Николай Стоянов Златев.

 

Заповед № 10 от 24.01.2015 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.