Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3199

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците Ненко Иванов Узунов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-2/20.01.2015 г. подадено от Теодора Здравкова Петрова- пълномощник, относно новообразуван имот №510.3199 включващ:

имот №510.644 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Кирчо Алексиев Антимов, с други № 2216 от 27.12.1989 г.;

имот №510.645 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Янко Георгиев Янков, с други № 2215 от 27.12.1989 г.;

имот №510.646 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Параскева Николова Арменчева, с други №37 от 19.02.1987 г.;

част от имот №510.697 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Георги Йонгов Бонджуков, с други № 2727 от 26.06.1995 г.

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.Милена Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.