Местност „Вълчан чешма” - №501.1841

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се Веселин Тодоров Жабарски и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №235 от 10.11.2014 г. на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, за част от новообразуван имот  №509.2064, включващ имот №501.1841 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на Веселин Тодоров Жебарски по ПНИ на местност „Вълчан чешма”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-7/29.04.2014 г. подадено от Недялка Атанасова Анестева и Боянка Атанасова Кирязова.

 

Заповед № 234 от 10.11.2014 г.на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.