Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3163; №510.3164

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Анастас Тодоров Анастасов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявления с вх. №№ УТ 55.1-82/16.12.2014 г. и УТ 55.1-83/16.12.2014 г. подадени от Стефка Анастасова Стефанова, относно новообразувани имоти:

- №510.3163включващ:

- част от имот №510.739 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на община Аксаково;

- част от имот №510.807 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Пано Георгиев Панов, с други  № 1045/15.05.1990 г.;

- №510.3164включващ:

 - част от имот №510.108 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Георги Митев Георгиев, с други № 2822/04.10.1995 г.

- имот №510.107 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Братун Златев Братунов, с други № 1784/02.11.1989 г.;

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.