Местност „Ментеше” - №49.263

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл.26, ал.1 и чл.61, ал.3 от АПК, повторно се уведомяват Донка Илиева Николова и Галин Николов Генчев, че със заявление с вх.№ УТ 62-286/21.08.2014 г., подадено от Игнат Андонов Пенев е започнало административно производство по вписване на документ за собственост- нотариален акт за собственост върху недвижим имот придобит по давност за имот №49.263 по плана на ноообразуваните имоти/ПНИ/ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, одобрен със заповед РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на областен управител на област Варна, за който в регистъра като собственици  са вписани:  наследниците на Генчо Николов Георгиев.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж. М. Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.