Местност „Над асфалта” - №103.94

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност ”Над асфалта ”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се Иван Димитров Иванов, Марийка Димитрова Неделчева и Иванка Стоянова АЛтъпармакова  , че е издадена заповед №200/14.10.2014 г. Кмета на Община Аксаково, по реда на §4к ал.7  от ПЗР ЗСПЗЗ върху новообразуван  имот №103.94 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Над асфалта ”, КР 103, землище гр. Аксаково , област Варна, одобрен със заповед №РД-13-7706-375/07.10.2013 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №200/14.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.