Местност „Старите лозя” - №№ 79.462 и 79.470

ОБЯВЛЕНИЕ


    Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 79, землище с. Слънчево, община Аксаково.
    Уведомяват се наследниците на Атанас Стоянов Чаушев и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-80/24.11.2014 г. подадено от Стоян Атанасов Чаушев, относно новообразувани имоти с №№ 79.462 и 79.470- включващ – част от имот №79.69 по помощния план на местност ”Старите лозя” – записан на Горан Бл.Мирчев и част от имот №79.68 по помощния план на местност ”Старите лозя” – записан на Георги Станчев Вичев, по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище с.Слънчево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-11-7706-57 от 11.02.2011 г.на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

    На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.
    
    


ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”Изготвил:
инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.