Местност "Коркулука" - №792


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на заинтересуваните лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост за имот с пл.№792, местност „Коркулука”, землище с.Кичево включен в околовръстния полигон на С.О.”Могилите”, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна.

          Уведомяват се всички заинтересувани лица, че на 17.05.2011г. е започнало административно производство на основание §62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ,  и решение по протокол №4/25.11.1998г., във връзка с §4 з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзка със заявление с вх.№УТ 53-16/17.05.2011г. подадено от Димитър Димитров Димитров и ще завърши с издаване заповед за одобряване оценка на горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.