Местност "Ментеше" - №49.526 и №49.213


ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 70.1-2/05.05.2011г., подадено от Йордан Иванов Пенев и Камен Димитров Петров започва процедура по изменение на влявъл в сила план на новообразуваните имоти за местност „Ментеше”, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г. на областен управител Варна, което ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание § 4к, ал.8, от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти №49.526 и №49.213.

          На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова






Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.