Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - бивши имоти №№ 292 и 293

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Черноморска панорама”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Шерметена Иванова Кирова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4а и §4б от ПЗРЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх. № УТ 70-104/21.10.2014 г. подадено от Василка Тодорова Кирова и Тодорка Кирякова Балтаджиева, относно бивши имоти №№ 292 и 293/от ПКП/, записани на наследниците на Шерметена Иванова Кирова, към ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4а от ПЗРЗСПЗЗ за изплащане на обезщетение за горецитираният имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.