Местност „Старите лозя”, - №500.195

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

 

            Уведомяват се Уведомяват се Магдалена Петрова Георгиева, Ташка Костадинова Георгиева, Пенка Георгиева Неделчева, Стефка  Георгиева Ангелова, Станислав Костадинов Борисов, Зорница Анастасова Георгиева, Михаил Василев Маджуров, Славяна Москова Илиева, Янаки Георгиев Трендафилов и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед № 149/30.07.2014 г. на Кмета на Община Аксаково,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 43 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот с №500.195 по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх. № УТ 53-39/29.04.2014 г. подадено от Магдалена Петрова Георгиева.

 

Заповед № 149/30.07.2014 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.