Местност "Черноморска панорама” - №510.3135

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за част от со „Черноморска панорама”, КР 510, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се наследниците на Жеко Петров Ганев, Димитър Добрев Митев, Руска Славова Иванова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-13/17.09.2014 г. подадено от Живко Петров Жеков, относно новообразуван имот  №510.3135 , включващ:

- част от имот №510.21 по помощния план на местност ”Черноморска панорам”записан на Димитър Добрев Митев;

- част от имот №510.780 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на Руска Славова Иванова;

по ПНИ на част от СО „Черноморска панорама”, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з  и §4в от ПЗР на ЗСПЗЗ за създадените трайни насаждения и други подобрения в горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.