Местност „Старите лозя”, - №500.268

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява повторно на Катинка Костадинова Павлова, Мирко Савов Мирчев, Красимир Мирчев Савов, че е издадена Заповед №115/07.07.2014 г. на Кмета на община Аксаково, издадена на основание §4к, ал.13 от ПЗР ЗСПЗЗ, касаеща изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Старите лозя”, землище гр.Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в частта за имот №500.268.

В 14-дневен срок заповедта може да бъде обжалвана пред Районен съд Варна.

 

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.