Местност „Ментеше” - №№ 49.153 и 49.331

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Стоян Тодоров Станков, Иван Златев Куртев и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 190 и 189 от 23.09.2014 г. на Кмета на община Аксаково, издадени във връзка с  оценка на трайните насаждения и подобрения създадени в части от ПИ №№ 49.153 и 49.331, съответстващи на НИ № 49.480, във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-6/10.04.2014 г. подадено от Донка Димитрова Найдева,  Стоян Иванов Тодоров, Никола Иванов Стоянов и Тодорка Диянова Дишева, по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна.

Заповеди заповеди №№ 190 и 189 от 23.09.2014 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

 

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.