Местност "Черноморска панорама” - №№ 510.3104, 510.315, 510.320 и 510.322.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              На основание чл.26, ал.1 от АПК в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява повторно на Николина Атанасова Топчиева, Яна Христова Кателиева, Гинка Янева Александрова, Марийка Янева Янева, Христина Янева Георгиева, Румен Янев Георгиев, че е издадена заповед №158/12.08.2014г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.13 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част от СО „Черноморска панорама”, землище гр.Кичево, в частта относно имоти №№ 510.3104, 510.315, 510.320 и 510.322.

В 14-дневен срок заповедта може да бъде обжалвана пред Районен съд Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.