Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3156

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се Веселин Димитров Михайлов, Христо Александров Христов, наследниците на  Георги Калчев Дерменджиев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4з и §4в от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на създадените трайни насаждения и други подобрения, попадащи  в част от  ПИ №755 и №756/от ПКП/ и представляващи новообразуван имот №510.3156 във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-12/10.09.2014 г. подадено от Божко Георгиев Калчев, относно новообразуван имот №510.3156  включващ:

  част от имот №510.755 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Веселин Димитров Михайлов, с н.а №144/28.06.2005 г. и

част от имот №510.756 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Христо Александров Христов, с удостоверение №2217/28.12.1989 г.

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед на основание §4з и §4в от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на създадените трайни насаждения и други подобрения в гореописания новообразуван имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.