Местност „Вълчан чешма” - №509.2051

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се наследниците на Иван Ангелов Овчаров, Стоян Георгиев Иванов, Петко Г. Петков, Ганчо Стоянов Недялков и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявления с вх. №№ УТ 53.3-9, 10 и 11/28.08.2014 г. подадено от Илия Иванов Писарев, относно новообразуван имот  №509.2051 , включващ:

- част от имот №501.1852 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на неидентифициран собственик;

- имот №501.1853 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на неидентифициран собственик;

- имот №501.1854 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на Стоян Георгиев Иванов с удостоверение №1/20.01.1981г.;

 - имот №501.1855 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на неидентифициран собственик;

- имот №501.1856 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на Петко Г. Петков;

- част от имот №501.1857 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на Ганчо Стоянов Недялков с други №1/12.05.1999г.;

по ПНИ на местност „Вълчан чешма”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-235/15.08.2012 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з  и §4в от ПЗР на ЗСПЗЗ за създадените трайни насаждения и други подобрения в горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

М.Пискалска

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.