Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - № 600.137

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Черноморска панорама”/Ювез/, КР 600, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 317  от 13.12.2013 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявления вх. № УТ 55.1-78/13.11.2013 г. подадено от Веселина Атанасова Симеонова,, относно новообразуван имот № 600.137 по ПНИ на местност „Черноморска панорама”/Ювез/, с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-370/21.12.2010 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед  № 317  от 13.12.2013 г. на Кмета на община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.