Местност „Ментеше”, - 00182.49.454


ОБЯВЛЕНИЕ

 

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, ./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица:

         1.Наследницитена Зямбюлка Трендафилова и

         2.Наследницитена Илия Романов Стамов, че със заявление с вх. № УТ70.1-1/21.04.2011г., подадено от Маргарита Пеева Маринова започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на на основание § 4к, ал.8, от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Ментеше”,землище гр.Аксаково, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г. на областен управител Варна, в частта относно имот № 00182.49.454, както и за стар имот №1.2 по помощния план за същата местност.

         На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НАТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г. Йорданова

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.