Местност „Припешки тераси” - №10.250

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Припешки тераси”, землище с. Припек, община Аксаково.

Уведомяват се Димитър Василев Тотев и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди с №№ 136 и 137 от 18.07.2014 г. на Кмета на Община Аксаково,  на основание §30, ал.2 от ПЗР към ПМС 456 за ИД на ППЗСПЗЗ, за оценка на създадените трайни насаждения и други подобрения в част от новообразуван имот №10.250/представляващ ПИ №59 и част от ПИ №55/от ПКП/, по ПНИ на местност „Припешки тераси”, землище с. Припек, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № 229 от 10.02.2000 г. на Областния управител на област Варна.

Заповеди №№ 136 и 137 от 18.07.2014 г. на Кмета на Община Аксаково подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

           

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.