Местност „Припешки тераси” - №100.1110

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Припешки тераси”, землище с. Припек, община Аксаково.

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 110/07.07.2014 г. на Кмета на Община Аксаково,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за одобряване оценката на придаваеми площи към новообразуван имот №100.1110, по ПНИ на местност „Припешки тераси”, землище с. Припек, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № 229 от 10.02.2000 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед № 110/07.07.2014 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

           

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.