Местност „Вълчан чешма” - №509.2064

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се наследниците на Кераца Христова Атанасова, Иван Костадинов Иванов, Веселин Тодоров Жабарски, наследниците на Костадин Маринов Пейчев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-7/29.04.2014 г. подадено от Недялка Атанасова Анестева и Боянка Атанасова Кирязова, относно новообразуван имот  №509.2064 , включващ:

- част от имот №501.1871 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на Иван Костадинов Иванов, н.акт №183, том ХХІІІ, дело 13275/2001 г.;

- имот №501.1841 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на Веселин Тодоров Жебарски и

- имот №501.1842 по помощния план на местност ”Вълчан чешма” - записан на наследниците на Костадин Маринов Пейчев,

 

по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з  и §4в от ПЗР на ЗСПЗЗ за създадените трайни насаждения и други подобрения в горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.