Местност „Вълчан чешма” - №509.2163

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

Уведомяват се Димитър Иванов Бакалов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 78/07.05.2014 г. на Кмета на Община Аксаково,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за въстановяване на  новообразуван имот 509.2163 по ПНИ на местност „Вълчан чешма”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-235/15.08.2012 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №78/07.05.2014 г.  на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.