Местност „Над асфалта” - №103.1588; №103.1625

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Атанас Янев Качаков и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-19/25.04.2014 г. подадено от Мария Атанасова Янкова, Яни Атанасов Качаков и Недялка Атанасова Качакова, относно новообразувани имоти:

 103.1588 представляващ:

-част от имот №103.54 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №103.56 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на Станка Николова Иванова;

103.1625 представляващ:

-част от имот №103.57 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на Петко Колев Христов;

-част от имот №103.58 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на Михаил Георгиев Бутраков;

-част от имот №103.59 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №103.60 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №103.61 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на Господин Петков Димитров;

-част от имот №103.63 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №103.64 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на записан на Ганчо Славов Минков;

 

по ПНИ на „Над асфалта” и „Калето”, КР 103 и КР 102, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-13-7706-375/07.10.2013 г. на Областния управител на област Варна и и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

ИНЖ. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

 

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.