Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №№ 510.3104, 510.315, 510.320 и 510.322

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява повторно на Николина Атанасова Топчиева, Яна Христова Кателиева, Неделчо Атанасов Неделчев, Лиляна Георгиева Костадинова, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част от СО „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с.Кичево, одобрен със заповед РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на областен управител на област Варна, в частта относно имоти №№ 510.3104, 510.315, 510.320 и 510.322 по заявление с вх.№ УТ 70.1-29/08.10.2013 г., подадено от Пейчо Илиев Пейчев и Тонка Илиева Пейчева, което ще завърши със заповед по реда на §4к, ал.8 от ПЗРЗСПЗЗ.

В 14-дневен срок заинтересуваните граждани могат да се запознаят и да изразят становище по проекта, който е изложен в административната сграда на Община Аксаково, ет.4, ст.2.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.