Местност "Припешки тераси" - №10.251

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, ./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица:

          Янка Колева Георгиева, Георги Мавров Георгиев, н-ци на Димитър Маринов Русев, а именно: Петранка Статева Маринова, Димитър Маринов Димитров, Мариана Маринова Станоева, Николай Димитров Димитров, че е издадена заповед №197/30.03.2011г. на Кмета на община Аксаково за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Припешки тераси”, землище с.Припек, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №229/10.02.2000г. на Областния управител на област Варна на основание § 4к, ал.8, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта относно  НИ №10.251.

          Заповед №197/30.03.2011г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.