Местност "Припешки тераси" - №10.175.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, ./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица и на наследниците на Стойко Добрев Радев, а именно:

1)   Стойка Стойкова Сокачева, ЕГН 3304201191, гр. Варна, ул. ”Железни врата” №35

2)    Атанаска Стойкова Куцарова, ЕГН 3508151136, гр. Варна, кв. Младост бл. 133, вх. 9, ет. 3, ап.192

Марин Стойков Радев, ЕГН 4106081103, гр. Варна, кв. Трошево, бл. 81, ет. 10, ап.45

4)    Михаил Иванов Михайлов, ЕГН 5104050980, гр. Варна, кв. Левски, ул. „Подполк. Калитин” №42

5)    Алиса Михайловна Радева, ЕГН 3309211113, гр. Варна, кв. Левски, ул. ”Мир” бл. 1, вх. Б, ап. 5

6)    Сергей Великов Радев, ЕГН 6102021161, гр. Варна, кв. Левски, ул. ”Мир” бл. 1, вх. Б, ап. 5

7)    Екатерина Великова радева, ЕГН 6910221091, гр. Варна, кв. Възраждане бл. 60, вх. 1, ет. 2, ап. 6

, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Припешки тераси”, землище с.Припек, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №229/10.02.2000г. на Областния управител на област Варна на основание § 4к, ал.8, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта относно  НИ №10.175.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.ЙордановаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.