Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.167, 506.175, 506.380 и 9510

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Панорама І, ІІ, ІІІ ”, землище с.Осеново, община Аксаково.

Уведомява се повторно Мария Миткова Владева, гр.Варна, местност „Евсиноград”, ул.13-та, №8, Мария Колева Желева, като пълномощник на „РОМАРИН 3” ООД, с адрес: гр.Варна, бул.”Княз Борис І”  №33, ет.2 и Юлиана Симеонова Иванова, гр.Варна, местност „Акчелар”, №60,  че във връзка със заявление с вх. № УТ 53.1-3/4/04.05.2012г., подадено от Мария Миткова Владева, Венета Тодорова Баева и Ренета Миткова Топалова, е издадена Заповед №7 от 03.02.2014г. за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Панорама І, ІІ, ІІІ”, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-07-7706-205/08.08.2007г. на областен управител Варна, в частта относно имоти № 506.167, 506.175, 506.380 и 9510.

Заповед №7 от 03.02.2014г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.