Местност "Кум тепе" - №501.1510


ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, община Аксаково.

  Уведомяват се наследниците на Иван Николов Петров, че на основание § 4к, ал.8, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена заповед № 117/18.02.2011г. на Кмета на Община Аксаково за изменение на  НИ №501.1510 по ПНИ на местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-206/08.08.2007г. на Областния управител на област Варна, като в ПНИ и регистъра към същия имот се заличава „Иван Николов Петров” и се записва на „Златина Гърдева Гърдева”

 

          Заповед № 117/18.02.2011г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.