Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - № 510.3175

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на неидинтифициран собственик, че със заявление с вх.№УТ 70.1-30/24.10.2013г., подадено от Георги Стефанов Габраков е започнла процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на част от СО „Черноморска панорама” / „Перчемлията”, землище с.Кичево, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за имот № 510.3175, одобрен със заповед №РД-12-7706-262/11.09.2012г. на областен управител Варна.

            На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.