Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.60

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

 

Уведомяват се Душко Николов Тодоров, Светлана Димитрова Василева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 334 от 16.12.2013 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на 112 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот №510.60 по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна във връзка със заявление с вх. № УТ 53-130/17.10.2013 г. подадено от Стефан Митков Стефанов, Росен Митков Стефанов и Митко Стефанов Петров.

 

Заповед № 334 от 16.12.2013 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.