Местност „Ментеше” - №49.287

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Ментеше”, КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

Уведомяват се Надя Великова Сачанска, Васил Великов Василев, Добрин Сотиров Николов, Нанка Георгиева Вутова, Ламбо Георгиев Трендафилов, Марийка Стоянова Гочева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 217/03.09.2013 г. на Кмета на Община Аксаково,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за признаване правото за придобиване на  новообразуван имот №49.287 по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №217 от 03.09.2013 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.