Местност „Доброглед" - №989

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на заинтересуваните лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост за имот с пл.№989, местност „Доброглед”, землище с.Доброглед включен в околовръстния полигон на С.О.”Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се всички заинтересувани лица, че на 27.11.2013г. е започнало административно производство на основание §62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ,  във връзка с §4 з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзка със заявление с вх.№УТ 53-147/27.11.2013г. подадено от Станка Димитрова Борсукова, като наследник на Иван Недев Борсуков и ще завърши с издаване заповед за одобряване оценка на горецитирания имот.

            На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.