Местност „Панорама” - №506.373


ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.

          Уведомяват се:

          1. Наследниците на Киряк Вълков, Деспина Вълкова, Анти Илиева- б.ж. на с.Кичево;

            2. Иван Стойчев Добрев - жител на с.Кичево;

            3. „НОЛАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Осеново, обл.Варна, м-ст „Панорама ІІІ”, парцел №214,                                                              че на основание § 4к, ал.8, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена заповед № 111/14.02.2011г. на Кмета на Община Аксаково за изменение на  НИ №506.373 по ПНИ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-205/08.08.2007г. на Областния управител на област Варна, като в ПНИ и регистъра към същия имот №506.373 се заличава и се новообразуват:

  1. Заличава се имот №506.373 и се новообразуват:

- имот №506.387 с площ 451 кв.м и собствеността се записва на наследници на Венелин Борисов Дренски и Мария Стоянова Дренска, съгласно нотариален акт №72, том VІ, дело №2694 от 23.07.1968г.

- имот №506.388 с площ 366 кв.м. и собствеността се записва на наследници на Венелин Борисов Дренски и Мария Стоянова Дренска, съгласно нотариален акт №72, том VІ, дело №2694 от 23.07.1968г.

  2. Заличава се имот №506.215 и се новообразува имот №506.394 с площ 514 кв.м като в регистъра се заличава „НОЛАН” ЕООД – ГР.ВАРНА и собствеността се записва на Алекси Янев Цветков съгласно нот.акт №68, том ІХ, дело №4973 от 1995г.

  3. В регистъра към ПНИ за имот №506.214 се заличава Алекси Янев Цветков, без отразен документ за собственост и се записва на „НОЛАН” ЕООД – ГР.ВАРНА.

 

          Заповед № 111/14.02.2011г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Начало

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.