Местност „Панорама” - №506.214


ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.

          Уведомява се:

          1. „НОЛАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Осеново, обл.Варна, м-ст „Панорама ІІІ”, парцел №214,                                                              че на основание § 4к, ал.8, т.1 изр.второ от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена заповед № 121/18.02.2011г. на Кмета на Община Аксаково за изменение на  НИ №506.214 по ПНИ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-205/08.08.2007г. на Областния управител на област Варна, като в ПНИ и регистъра към същия имот №506.373 се заличава и се новообразуват:

  - за имот №506.214 се заличава „НОЛАН” ЕООД – ГР.ВАРНА, съгласно решението на комисията по т.2 от протокол №4/06.01.2011г. и собствеността се записва на  н-ци на Киряк и Деспина Вълкови, Анти Илиева, съгласно решение №9582/27.07.1993г. на ПК Аксаково.

 

          Заповед № 121/18.02.2011г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова

НачалоТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.