Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.737; №510.3157; №510.3192

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците Димитър Димитров Костадинов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-76/07.11.2013 г. подадено от Димитър Костадинов Димитров, относно новообразувани имоти:

-№510.737 - включващ –имот №510.737 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Коста  Димитров Костов, с удостоверение №2204/27.12.1989 г.;

-№510.3157 – включващ:

 -част от имот №510.800 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Георги Андонов Илиев, с удостоверение №1048/15.05.1990 г.;

-част от имот №510.801 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Делчо Стайков Кръстев, с удостоверение №1053/15.05.1990 г.;

-част от имот №510.802 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Симеон Дочев Николов, с удостоверение №1051/15.05.1990 г.;

-№510.3192 – включващ:

 – част от имот №510.100 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан  Петранка Йорданова Стоянова, с удостоверение № 1798/03.11.1989 г.;

– част от имот №510.102 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Петко Михайлов Петков, с удостоверение № 1573  от   20.09.1994 г.;

– част от имот №510.748 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Диана Петрова Колева, с удостоверение №497/03.12.1991 г.;

– част от имот №510.749 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Мария Николова Георгиева, с удостоверение №2109/12.12.1990 г. и

– част от имот №510.751 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Владимир Йорданов Раданов, с удостоверение №188/31.03.2004 г.;

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.