Местност „Вълчан чешма” - №508.2043, №508.2129, №508.2165

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се наследниците на Тодор Иванов Михалев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-77/12.11.2013 г. подадено от Стоян Тодоров Михалев, относно новообразувани имоти:

- №508.2043 – представляващ:

-част от имот №501.1794 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №501.1812 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №501.1811 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на Йорданка Георгиева Димова;

- №508.2129 – представляващ:

-част от имот №501.1817 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №501.1818 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на н-ци на Атанас Иванов Желев;

- №508.2165 – представляващ:

-част от имот №501.1806 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №501.1807 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №501.1808 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на записан на неидентифициран собственик

- част от имот №501.1809 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на Златко Стойков Златев, с нот.акт 12 от 30.08.2006 г.;

 

по ПНИ на  местност „Вълчан чешма”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-12-7706-235 от 15.08.2012 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.