Местност „Старите лозя”, - №79.477

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Старите лозя”/, КР 79, землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.

 

Уведомяват се Живко Атанасов Иванов, Иван Димитров Суков, Петя Димитрова Радева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 218 от 11.09.2013 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за възстановяване на новообразуван имот 79.477 по ПНИ на  местност Старите лозя, землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-11-7706-57/11.02.2011 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-55/22.08.2013 г., подадено от Стоян Кателиев Стоянов.

 

Заповед № 218 от 11.09.2013 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.