Местност „Ментеше” - №49.515


ОБЯВЛЕНИЕ


       Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

    Уведомяват се наследниците на Стоян Пеев Вълчанов и всички заинтересовани лица, че на 17.03.2011 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55-3/17.03.2011 г. подадено от Димитър Стоянов Пеев, относно новообразуван имот  №49.515 , включващ:

- част от имот №94 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

- част от имот №96 по помощния план на местност ”Ментеше” - записан на Иван Йорданов Колев, съгласно съдебно решение от 26.02.1999 г. по описа на Варненски окръжен съд, адм.д. №731/1998 г.;

- имот №97 по помощния план на местност ”Ментеше” - записан на Илия Желязков Арабажиев – ползвател и

- част от имот №150 по помощния план на местност ”Ментеше” - записан на Ташко Димитров Ташков, съгласно нотариален акт №196, т.43, р.14891, д.9830 от 05.11.2001 г.


по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

М.ПискалскаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.